اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خدمات ما

چرا برقستان؟

ﺷﺮﮐﺖ فنی مهندسی تجهیز بنا گستر برقستان ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺍحی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﮐﻨﺘﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺄییدیه ی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ  »ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ صنعتی« ﻭ ﻃﺮﺍحی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ »ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ و فشار متوسط«  گرفت ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺯﺑﺪﻩ ﻭ ﺧﻼﻕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﻕ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ، ﺗﻴﻢ ﻣﻬﻨﺪسی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﻃﺮﺍحی ﻭ ﺍﺟﺮﺍی  (ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮیکی ﻭ ﻣﮑﺎنیکی)، (ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ) ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی (ﺭﻭﺷﻨﺎیی ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯی) ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﺑﺴﺘﻪ  ﮐﺎملی ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮقی ﻭ ﻣﮑﺎنیکی، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.

نصب و راه اندازی انواع تابلو برق
تست شبکه
سرویس و نگهداری تابلو برق

نماینده رسمی محصولات سیمکو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات سیمکو (SIMCO) با ما تماس بگیرید.

نمونه کارها

نظرات مشتریان

مقالات ما